Friday, June 15, 2007

好想好想

好想食甜品
好想放假
好想旅行
好想去日本
好想即刻擁有100萬元(Yen都殺, 咩呀)
好想養貓
好想食outback
好想瘦5磅(同上面冇抵觸的, 而且已經由超10磅減至超5磅, keke)
好想穿背心
好想游船河
好想食雪糕
好想買車(買唔起cooper, mira都殺)
好想買股票
好想買手袋
............

發覺全部都係食同買為主.

歡迎留言!

1 comment:

爱情魔cat said...

你有病啊呀!想養cat,我是愛情魔cat,沒有愛情可以找我,但不要穿八分褲.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

贊助網站