Thursday, October 06, 2011

是日好用: PCCW uHub 雲端儲存服務這裡有幾多人平日會用手機睇影片的習慣?我最近想把追開的劇集或是 Bobby 狗的 video 放到手機,坐車時看,打發時間(因為晚上寫 Blog 沒有時間看的關係),可是因為轉換格式(format)問題花了很長時間,最後決定還是回家看算了。最近 PCCW 公關邀請我試用 PCCW 的「uHub」服務,最吸引之處就是有「影片自動轉換格式功能」,無論我放了任何格式的影片都可以在手機睇到,不用靠老公幫忙都搞得掂,太好了。


「uHub」其實是本地的雲端儲存服務,只要把資料放在服務供應商,大家便可以透過互聯網存取資料。簡單點說,即是可以把它當成是一支透過互聯網使用的「隱形USB手指」,服務支援 iOS / Android / Windows 幾個主要平台。


速度方面,由於資料是存放於本地儲存庫,上載或下載文件都毋須經海外互聯網連接, 所以每次連線和下載的速度夠流暢,起碼睇片不會「斷下斷下」。


「uHub」除了具備「影片自動轉換格式功能」外,同時支援音樂、照片、影片及文件,可以隨時在雲端上聽歌睇相睇戲,極之方便。大家如果也想試試的話,可以先到 http://www.uhub.com 登記服務,只要登記成功即有 1GB 免費儲存量!如果你是現有 PCCW mobile 客戶有 5GB 免費儲存量,現有 PCCW mobile 及網上行/PCCW Wi-Fi 客戶更可擁有 25GB 免費儲存量。

下次再跟大家分享一下如果使用「uHub」聽歌及睇相。

Post a Comment

延伸閱讀